Benzamit eldesi raporu

 

TEORİ

 

Amitler hakkında bilgi

A lm. Amiden (f), Fr. Amides, İng. Amides Genel formülü: olan bileşikler sınıfı. Asitlerdeki (OH) yerine bir NH2 (amin) grubunun girmesiyle meydana gelirler. Açil grubuna: amin grubunun girmesiyle organik amitler elde edilir. grubuna amido denir.    
                                             .

Karboksilli asitlerin amonyum tuzlarının kurukuruya ısıtılması ile, nitrillerin kısmi hidrolizi ile, asid klorür veya asid anhidritlere amonyak veya amonyum karbonatın etkisiyle veya esterlerin amonyak ile ısıtılmasıyla amitler elde edilir.

Formamit hariç bütün amitler erime noktaları düşük olan kristalize katılardır. Amitler, kimyasal olarak kararlı zayıf asittirler. Suda, alkolde veya hidroksil grubu bulunduran diğer çözücülerde genellikle çözünürler.

Amitler alkali veya asitlerle kaynatıldıkları zaman kolayca hidroliz olarak asid ve amonyağa dönüşürler.

Nitrit (nitröz) asidi ile amitler aşağıdaki gibi bozunma reaksiyonu verir:

R-CONH2 + ONOH ® R-COOH + N2+H2O

Formamit (HCO.NH2) oda sıcaklığında yağımsı bir sıvı olup suda kolayca çözünür, kısmi bozunma ile yaklaşık 210 derecede kaynar. Asetamit, beyaz, nem çekici kristal yapıda bir katı olup, 82 - 83 derecede erir ve 222 derecede kaynar. Genellikle amonyum asetatın destilasyonu ile elde edilir. En çok kullanılan amittir. Alkolleri denature etmede (içilmeyecek hale getirmede), suyun çözme kabiliyetini geliştirmede ve bir çok anorganik reaksiyonda ortam olarak (erimiş halde) kullanılır.

Poliamitler, naylonlar gibi uzun zincirli moleküllerdir. Bir polimer zincirde belli aralıklarla amit grubu: şeklinde bulunur.

Bazı sulfonik asitlerin amitleri veya bunların türevleri tıpta çok önemlidir. Bunlara sülfa ilaçları denir. Sulfanil amit bu ilaçların ilki olup çok geniş çapta kullanılmaktadır. İlaç dışındaki sulfonik asidlerin amidleri karboksilli asitlerin amitlerinden çok daha önemlidir. Sulfonik asitlerin amitleri, genel reaksiyonuna göre elde edilir:

R-SO2Cl + 2NH3 ® RSO2NH2 + NH4Cl

Birkaç anorganik asit amidi bilinir. Mesela; nitrat asidinden elde edilen nitramit (H2N-NO2) ve sülfat asidinden elde edilen sulfamik asit (H2N-SO3H) bunlardandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENEYİN YAPILIŞI

 

Benzamit Eldesi

Bir çeker ocak içinde 100 ml lik bir behere 6 ml derişik NH çözeltisi konularak bu banyosunda soğutuldu. 1,4 g (1,1ml) benzoil klorür damla damla ilave edilerek karıştırıldı. Çöken benzamit süzülerek ayrıldı ve soğuk suyla yıkandı. 6-10 ml kadar sıcak suyla kristallendirildi. Daha sora kurutulup elde edilen benzamit tartıldı. EN: 132 oC.

 

 

 

 

.                    Tam boyutlu görseli göster                         R-C≡N.

 

  Amit                                 Amin                     Nitril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ VE YORUM  

 

Deney yapılması gereken işlemler doğrultusunda dikkatli bir şekilde yerine getirilmiştir. Yapılan işlemlerden sonra saf benzamit başarılı bir şekilde gözlemlenmiştir. Tartım sonucunda 7,5g benzamit elde edilmiştir.

 

 

 

 CEVAPLAR

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aminlerin baz özelliği göstermesinin nedeni yapısında bulunan azot atomunun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftidir. Amitlerde de azot atomu bulunur fakat amitler çoğunlukla 2. rezonans yapısında bulunur.2. rezonans yapısındaki azotun üzerindeki eşlenmemiş elektron çifti bulunmadığından amitler baz özelliği göstermezler.

 

3. Schiff Bazı:  azot ve karbon çift bağı içeren fakat azotun tek bağ ile hidrojene değil, bir alkil veya aril grubuna bağlandığı bileşiklerdir.
r'ler alkil veya aril grubu olmak üzere şöyle gösterebiliriz sanıyorum: rr-c=n-crr.
dört dişli ligand gibi davranıp kimi metallerle kompleks oluştururlar, katalizör olarak kullanılırlar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !